„Авитохол живя триста години. Родът му бе Дуло, а годината Дилом Твирем“.

Самото име Авитохол, според тълкуванието на Добрев с помощта на памирските езици, означава „Син на Сърната“ (от „Ави“ – сърна; „Тохол“ – дете). Това тълкуване се отхвърля от тюрколога проф. Иван Добрев като несъстоятелно , понеже думата „тохол“ е сравнително късна арабска заемка (ﻃﻔﻞ, [tifl] „кърмаче“) в памирските езици. Предложеното от него тълкуване на името е авит-охол, от староиранското *pati- „господин, началник, господар; владетел, хан“ и старотюркското *ogul „син, чедо“. Всъщност И.Добрев повтаря изцяло по-старото мнение на Й. Микола и Х. Хаусиг, че Авитохол произлиза от хуно-алтайското avit (ata), aba – прародител (баща, дядо) и oγul – син, потомък, чиято древнобългарска форма е ohol. Така мисли Б. Симеонов. Въображаемата връзка с Атила, се извежда като ata – баща + il – племе, т.е. Атила, на старотюркски: баща на племето.

Съществува хипотеза, според която споменатите в „Именник на българските ханове“ Авитохол и неговия син Ирник трябва да се идентифицират с историческите личности Атила и Ернах. Според Васил Златарски подобно предположение е несъстоятелно, но то се приема от повечето съвременни историци.

Основания за това дава не толкова приликата в имената на Авитохол и Атила, колкото второто име посочено в Именника. Името на втория владетел Ирник се свързваше от изследователите с името на най-малкия син на Атила Ернах (Ернак). Оттам логично беше, че щом вторият владетел посочен в Именника е син на Атила, то първият владетел е самият той.

''На външен вид нисък на ръст, с широки гърди, с голяма глава и малки очи...''

"Голямата глава обаче е възможно да се дължи на изкуствено деформиране на черепа, което се среща при прабългарите. Друг съществен елемент е, че ранно средновековните автори често наричат и българите "хуни". А във възхвалата на Енодий се говори за народ, който е постигал много победи и това отново навежда на Атила.

Разбира се дори Атила да е българин, това далеч още не е гаранция, че е роднина на Кубрат. Не ще и дума, че след като Атила е създал огромно за времето си племенно образувание и е контролирал територия равняваща се на империя, то мнозина са искали да се изведе родословието им от него. А през античността и средновековието си е била честа практиката да се извежда произхода от известни хора (че и богове в античността).

От друга страна е напълно възможно и да е бил потомък на Атила, тъй като известният хунски вожд е имал много деца - твърде много за да се опази целостта на империята му.

 

И така - възниква въпроса защо династията Дуло си е избрала да произхожда именно от Ирник. Разбира се най-логичния отговор би бил, че действително произхода им е от него. Дори и да е така, пак остава открит въпроса защо посочват Атила и него и после от Vв. се прескача чак в VІІ и се продължава с останалите владетели (освен посоченото дълго управление, за което изследователите считат, че по-скоро запълва липсващите владетелски имена).

Православен календар

Kalendar
                          *  06-05-2021  *


   ✝ Светли петък
   Живоприемни източник
   Св. вмчк Георги Победоносец
   Св. прав. Иов Многострадални (Гергьовден) (Виж Тип. с. 267, т. 2) (Блажи се) ⚫
Нагоре