Място за Вашата реклама

Събота, 23 Февруари 2019 16:23

Обвинявам ГЕРБ и всички правителства след 1989г. за престъпления срещу човечеството!

Написана от 
Оценете
(0 гласа)
Защо  Французите  се борят за правата си  и как го правят  ? С движението  жълти  жилетки, които действат като по учебник  и ще  си  извоюват  правата , които желаят.  Защо  Българите  трябва да се борят за правата си ? - Защото  в България  властта е  нелегитимна. 

Да направим един паралелен анализ  и да си  кажем защо, и ние трябва да го направим  като французите т.е.  последователно, паралелно и  стратегически.  

 

ФРАНЦУЗИТЕ се обединяват  около  няколко   правни аспекти  изтъкнати в тяхната Конституция :

Член 6 от Декларацията за правата на човека и гражданите от 1789 г., която е част от преамбюла на нашата Конституция, предвижда участието на гражданите при формирането на закона. Той заявява: "Законът е израз на общата воля. Всички граждани имат право да се състезават лично или чрез своите представители при неговото формиране “ .Този текст никога не е бил прилаган! Докато избраните длъжностни лица разработват и гласуват закони, гласоподавателите са изключени от процеса и малцината пъти, в които се преценяват, тяхното мнение се брои, само ако отговаря на това, което се очаква от тях .Затова те  искат  в Конституцията  да се  въдеде  РЕФЕНДУМ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА.

 

БЪЛГАРИТЕ също трябва да се обединим около  Конститицуята :

 На първо място Чл. 1. (2)- Цялата държавна власт произтича от народа. 

(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

 

На второ  място Чл. 6. от нашата Конституция  гласи : (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

На трето   място  Чл. 5.  От нашата Конституция гласи : (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. (2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.

 

На четвърто място  в параграф  3-ти  на преходните и заключителни разпоредби  на Конституцията е посочено:

 (2) В едногодишен срок от влизане на Конституцията в сила Народното събрание отменя тези разпоредби на заварените закони, които не са отменени по силата на непосредственото действие по чл. 5, ал. 2 на Конституцията. (3) Народното събрание в срок от три години приема законите, които изрично са посочени в Конституцията.

Посоченият срок  параграф 3  от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г./ има заповеден задължителен характер и преклузивен, преустановяващ, спиращ ефект. Това е срокът, в който задължително трябвало да се упражни дадено право:в случая приемането,обнародването и влизането в сила на законите  и процесуалното действие на съдебната власт. Преклузивният срок прокламиран от Конституцията, тече по отношение на всички. С изтичането му, възможността да се упражни даденото право се прекратява.
Извършеното след изтичане на преклузивния срок/ в случая след 13.07.1992г/ е извършено без основание. Затова с право в юридическата наука и практика се счита, че преклузивният срок има фатален характер. Фаталността му в случая, се изразява в това, че щом като Конституцията изрично заповядва, крайният срок. то с изтичането на този срок, не съществува конституционосъобразна възможност  той да се промени, да се „разтегли”и изпълнението му да се „наваксва”в друго време, по-късно от посоченото.

Незачитането на конституционно установения преклузивен срок, обаче, води до това, че след като е изтекъл, каквито и действия да са предприети или да се предприемат от законодателя, за да „навакса”пропуските, то тези действия са неконституционни, незаконни и нищожни.

Конституцията е акт на учредителната власт, теоретично тя е първичен акт на суверена.

Нима народните депутати  не са граждани на  България ?  Ами щом са граждани значи  и за тях важи  член 6 от Конституцията .
Това означава, че  група от  граждани са  узурпирали   правата  на останалите граждани в нарушение на чл.1  алинея 3  от Конституцията. 

Управлението е легитимно, когато е установено по волята на управляваните (суверена) и се осъществява в техен интерес. Във всички останали случаи държавното управление е нелегитимно. Противопоставянето на обществените интереси е 2 вида:
формално – когато управляващите се опитват да узаконят не свободата на гражданите, а нейната противоположност – ограничаването й чрез закона реално – изразява се в пряко нарушение на конституционните права на гражданите.
Нарушаването се изразява в незачитане или в отказ да се гарантират установени в Конституцията права.
Обективният критерий за обществените и личните интереси на гражданите е законодателството и преди всичко Конституцията. Ето защо, нарушаването на закона, съответно на Конституцията, е индикатор за нарушени обществени интереси.

 

Какво правят  ФРАНЦУЗИТЕ  следват   вече описаните   текстовете  от   учените в Анатомия на протеста  или Архитектура на протеста.  Т.е организация и  комплекс  от действия 

Ето  малко разяснения :Всеки протест има характерна архитектура. Тя зависи от поставените цели;

Основната  цел  характеризира  движението  и  мобилизира съмишленици за публично вербализиране на проблемите, които настояват да бъдат разрешени

Всяко движение  има  ядро т.е  най- критичната маса от населението. В случая това  са 0,5 % от французите .Това ядво взима важните решения, обсъжда различни предложения за формите на протест, одобрява послания, тактики за въздействие върху институции. Защо защото  всяка форма на протест  има своите силни и слаби  страни , а приложени заедно имат повишават ефективността им.

Обществени действия – митинги, шествия, паради. Това обикновено са най-видимите протестни действия, които събират значителен брой активисти. Обикновено успехът на тази форма на протест се оценява по броя хора, участвали в събитието. В тази група попада и „критичната маса”.

 

Всяка  събота  от  17.11.2018г.   французите провеждат шествия , за да покажат че масата е една и съща и недоволството  не е намаляло  въпреки  манипулациите от страна на  правителството.

Отделни групи от французите организират   различни персонални действия  като за целта определят възлови точки за икономиката на страната-  пристаница, рафинерии, бензиностанции, гранични  пукнтове . Освен това те се събират  на групи , в които   в които дискутират как да извоюват правата си и какво  искат . Францизите  правят и т.н. * flash mob – Това е форма на протест, при който за много кратко време се събират група от протестиращи и извършват определени действия.  Французите основно искат  въвеждането  на Референдум за гражданска инициатива и  оставка  на правителството. През последните  седмици  французите дебатират  каквитехни действия следват след падането на Макрон .

 

Писмени действия – протестни писма, събиране на подписки и петиции. 

 

Защо са необходими тези действия  в подкрепа на първите ? От няколко гледни точки :

1 Организирането на подписка  също подпомагат сериозно процеса на информираност и привличане към каузата на протеста.

2  Гражданите  подписали   протестните  писма, инициираните подписки и  петиции  заявяват  своята съпричастност  към каузата  и спомагат  да  исканията да бъдат изпълнени. Т.е  гражданите подписали   документите  независимо тяхното наименование  петиция, подписка и т.н.  в голяма степен  стават партньори на  активно протестиращите. Не на последно място правата на човека имат не само национално, а международно измерение. Те са заложени в Международната харта за правата на човека и всяка държава, която е приела този международен акт, се самозадължава да ги спазва. Нелегитимното управление винаги е достатъчно основание за съпротива.

3 На следващо място тези  подписки, петиции  показват,  че движението  няма лидери  и че това са исканията на  гражданите

4   Тези документи, ако съберат  значителен брой подписи   представляват  неоспорима подкрепа  могат да се разпространяват  както  по международните медии  и  европейските институции . Т.е.  гласът на протестиращите  да достигне възможно най-далече  в международен аспект и да бъде непрекъснато обсъждан .Именно от това се страхува настоящето  статукво   да не излезе  истината че те  са узурпирали властта от години  и  в момента я държат  със сила.

Какво правят Французите :

1 Организирали са подписка за  промяна на разпоредби от тяхната  Конституция и са събрали над  500 000 подписа. Тази петиция продължава и в момента

 

В една демокрация хората трябва да могат да бъдат законодател в краен случай. Само референдумът за гражданска инициатива ще ни позволи да вземем думата по всяко време, за да решим какво ни засяга и по този начин да станем напълно граждани.

С подписването на тази петиция предлагаме да подкрепим нова формулировка на член 3 от Френската конституция: (промяна в синьо и в квадратни скоби)

Националният суверенитет принадлежи на хората, които го упражняват чрез своите представители и чрез референдум [гражданска инициатива, по всички въпроси, включително конституцията и ратификацията на договорите; тази статия може да бъде променена само чрез референдум.] Става въпрос за  Френската конституция 

 

2 Организирали са подписка за оставка на президента Емануел Макрон, която до момента  е събрала  над 600 000 подписа

Петицията на французите.

 

Ето и съдържанието на подписката :

Оставката на президента Емануел Макрон

От Lucchesi

Петиция, адресирана до всички французи

Здравейте,

 

Всички вие знаете, че президентът на Френската република е Емануел Макрон. Страна, съставена от 67,2 милиона жители според последните данни, се смята за демокрация.

 

Моят проблем, който е, че на няколко милиона души, мисля, е, че нашият президент беше избран с 16% от избирателите, да не говорим за големия брой хора, които гласуваха ЕМ да блокират ФН. Нормално ли е в една демокрация президентът да потвърди или предшества закони и реформи, засягащи 100% от хората, докато само 16% са гласували за него?

 

Знам, че това ще доведе до големи промени и това може да обезкуражи или изплаши някои от вас. Но нека една несправедливост се разгърне "от страх", прави ни истински свободни хора? Да, аз съм против мерките, които предприема, да, аз мисля, че един президент трябва да задоволи повече от 50% от населението (100% идеал).

 

Самият смисъл на една демокрация за мен е, че хората въплъщават властта чрез нейните представители. Представител, който обхваща само 16% от всички избиратели, представител ли е на цял народ?

 

Като се има предвид важността на темата, някои ще открият, че моето обяснение е може би малко кратко. Наистина ли трябва да похарчим години, за да разберем корена на проблема?

 

Знам, че за да реша проблема си, ще имам толкова шансове да спечеля милиона евро. Затова призовавам за максимални подписи / акции и т.н. За да превърнем шансовете в легитимност.

 

Ако срещнем повече от 50% от избирателите, знаейки, че 84% от всички избиратели не са гласували за Емануел Макрон, ще получим справедливост. Ако дори след като са събрали толкова много французи, президентът реши да не се поддаде на волята на французите, това ще ни докаже, че хората не са суверенни. Не забравяйте, че това е много важна тема, нашето правителство решава войни без да ни разпитва, решава да въоръжи страните и всички останали.

 

Надявам се тази петиция да доведе до нещо, предварително ви благодаря.

 

Нека всички да останем единни, независимо от нашата религия, произход, сексуална ориентация, нашата социална среда и т.н.

 

Организирали са подписка срещу  Макрон и Кастанер последният е министър на  вътрешните работи  за престъпления срещу човечеството .
До момента са сеподписали над 60 000 души

 J'accuse Macron et Castaner de crimes contre l'Humanité ! 
Обвинявам Макрон и Кастанер за престъпления срещу човечеството!

 

В Римския статут , официално на Римския статут на Международния наказателен съд, на международния договор, който е създаден на Международния наказателен съд . Той беше приет на Дипломатическа конференция на пълномощните представители на Организацията на обединените нации, известна като Римската конференция, която се проведе от 15 юни до 17 юли 1998 г. в Рим, Италия. Той влезе в сила на 1 юли 2002 г. след ратифицирането му от 60 държави: след това официално е създаден Международният наказателен съд .

Римският статут определя международните престъпления,за които Съдът е компетентен, включително геноцид, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и престъпления на агресия, ако са извършени на територията на страната. държава-членка или един от нейните граждани. 

За целите на настоящия устав " престъпление срещу човечеството" означава всяко от следните действия, извършени като част от широко разпространена или систематична атака срещу всяко цивилно население и със знание за нападението:

д) лишаване от свобода или друга форма на тежко лишаване от физическа свобода в нарушение на основните разпоредби на международното право ; з)   преследване на всяка идентифицируема група или общност по политически , расови, национални, етнически, културни, религиозни или полово признаци по смисъла на параграф 3, или други критерии, всеобщо признати за недопустими съгласно международното право; във връзка с всяко действие, посочено в настоящия параграф, или престъпление от юрисдикцията на Съда;

к)   други нечовешки действия от подобен характер, които умишлено причиняват големи страдания или сериозни наранявания на тялото или на физическо или психическо здраве.

 

От началото на мобилизацията на жълтите криле ние вече не броим сериозните ранени сред демонстрантите и полицията , ние не преброяваме вече произволните арести, неправомерното задържане, злоупотребите , нито преброяват вече заплахите. и обиди на французите, които се мобилизират за правото си да живеят с достойнство .

С оглед на тези статии масово подписват тази петиция в подкрепа на процедурата, която трябва да бъде инициирана, за да принудят Емануел Макрон и Кристоф Кастанер да отговорят за своите действия пред Международния наказателен съд .

 

4 Организирали са подписка и до  организацията на ООН за правата на човека.  Дори на 20.02.2019 г.  направиха протест пред въпросната сграда в Женева.

 

5 Организирали са и подписка до Комисаря за правата  на човека към  Съвета на Европа,  която лично е посетила Франция

 

6 Обърнали са се и до  международната  организация по правата на човека  Амнести интърнешънъл  , които  също  излязоха с доклад  

 

 

Целта на всички  тези подписки   от една страна е  да оказват психически натиск на  управляващите и  елита, който  ги подкрепя , от друга  техните искания  да станат известни  и дускутирани  навсякъде  като се започне от  техния президент, тяхното народно събрание и всички междунарадни организации и държави:  Европейски  парламент , Европейска  комисия,  Съвета на ООН в Женева,  Съвета на Европа и непрестанно  тяхнато недоволство да  присъства в  международните медии. 

 

Какво  можем да направим ние българите? 

Т.е. можем ли да  организираме  същата поредица от действия като французите   На  16.03.2019г. се организира протест в България.  На 01.03.2019г.  да инициираме  поредица от подписки, които да  подпишат  възможно най-много български граждани независимо  до 11.03.2019г.

1 Онлайн  подписка , с която гражданите  да заявят че искат промяна  на  разпоредби от Конституцията,   а именно въвеждане на референдума за  гражданска  инициатива  на основание че  настоящата  власт е нелигитимна.

2 Онлайн  подписка  ,  с която да се поиска  оставката на правителство и  народното събрание.

3  Онлайн подписка ,  с която да се поиска  временно спиране на действието на Договора за функциониране  на ЕС спрямо България до  пълното му ревизиране. Дали същият е бил подписан от  легитимна  страна .

4  Онлайн подписка , с която да се поиска отлагане участието на  българските партии в предстоящите  избори за Европейски парламент  до изчистване на списъците от така наречените  „ мъртви души” и  листите на кандидатите от  лица с нечисто минало.

5 Онлайн подписка за иницииране на разследване  от прокукор от  Международния наказателен съд  по отношение на лицата  упражняващи  геноцидна политика в България.
 

На 12.03.2019г. тези  подписки  подкрепени със съотвените доказателствени документи да се изпратят до :

1Европейския парламент  и до определени депутати на така наречените популитски движения които вдигат най- много  шум. 

2 До Съда на  ЕС  с искане на бързо производство  за временно спиране  на  договора между  ЕС и  България на основание :  Конституция, Договора за функциониране на ЕС, Виенската  конвенция , Международният пакт за гражданските и политически права

3 До Комисарят по правата на човека към Съвета на Европа

4 До  Съвета на ООН  в Женева 

5 До Международния наказателен съд 

6 До  редица  международни медии :   Франция  медията : Mediapart  и др. ,  Великобритария – BBC  и др.   Ще помолим всички  български независими  медии   да публикуват  на  15 март съдържанието на  подписките . 

Това са горе долу действията до 16.03.2019г. 
За което призоваваме, всички групи, борещи се истински, да подкрепят това. Мислим, че това обединява и техните искания, и не пречи да продължават по своя си начин.

 

Нали виждате каква е разликата,  между  протестиращите във Франция  и нашите протести...
Хем  протестът няма лидери хем едни и същи лица взимат решения!

Тук само Росен входира нещо в парламента , тук само той говори  за рефендуми . И насвякъде се изтъква че едва ли не неговият начин на действие е най- правилен. Нека действа както реши, но не пречи да подкрепи:
Обявяване на правителството, за незаконно и нелегитимно.

За убийството на  журналистката виктория Маринова  се инициира  подписка за външно  независимо разследване и в рамките на две седмици  се събраха над 100 000 подписа.
Веднага  Борисов  се появи по телевизията и се оплака че досега не бил очаквал толкова да очернят неговия образ  в международните  медии . Т.е. показа страх от  въшните медии и  институции по това направление. 

 

Това  можем да го направим и 30 човека пак ще има ефект , но по бърз и силен би  бил ако са хиляди както е във Франция. 

Топката е хвърлена... Очакваме великото мислене, на лидерите. 
Да живее България!

 
 
Прочетена 5856 пъти Последно променена в Събота, 23 Февруари 2019 17:08
Влезте, за да коментирате
Status API Training Shop Blog About Pricing © 2015 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Contact Help
Нагоре